Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 10/7/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động này là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện đại hóa và phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; tập trung nâng cấp hạ tầng Internet băng thông rộng tại các xã, phường và thị trấn; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; hoàn thành quy hoạch đồng bộ thành phố thông minh gắn với quy hoạch tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Phủ sóng mạng 5G để người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; hình thành 01 đô thị thông minh theo quy hoạch tỉnh, kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình hành động đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Chủ động hội nhập quốc tế, phát triển ngành công nghệ ưu tiên.

Ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp giao các Sở, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

                                                                                                                                                    Tùng Linh

dichvucongquocgia

DỊch vụ công hòa bình

Văn bản mới ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luậtsokehoach

bokehoach

banner

lykgy