Ngày 29/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, giải nhân các chương trình, dự án sử dụng vốn OD và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

IMG 9149

             Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình

              Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành có liên quan khác.

          Theo Báo cáo số 7160/BC-BKHĐT ngày 28/10/2020 của Bộ KH&ĐT, trong 10 tháng đầu năm 2020, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã quan triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xác định giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm; triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch giao năm 2020, nhờ đó tình hình thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực.

          Giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020 tính đến ngày 31/10/2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng (bằng 30% kế hoạch TTCP giao). Trong đó, số vốn giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương là 5.824 tỷ đồng (đạt 27,07%), số vốn giải ngân của các địa phương là 12.265 tỷ đồng (đạt 31,87%).

          Đối với kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện giải ngân năm 2020, tính đến 31/10/2020 ước đạt 10.151 tỷ đồng (67,72%).

          Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài chủ yếu là do: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; vướng mắc trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án; vướng mắc về quy trình, thủ tục; năng lực tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

          Hội nghị đã nêu ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

          Về tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Tổng số vốn nước ngoài đã phân bổ là 794,005 tỷ đồng (Trong đó: Vốn cấp phát 734,5 tỷ đồng, vốn vay lại 59,505 tỷ đồng).

          Tính đến ngày 23/10/2020 giá trị giải ngân nguồn vốn nước ngoài của các dự án là 127,82 tỷ đồng, đạt 16% (trong đó: vốn cấp phát là 106,76 tỷ đồng, vốn vay lại là 21,059 tỷ đồng). Đối với kế hoạch vốn 2019 kéo dài sang năm 2020, đã giải ngân 83,263 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 61%.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc, quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư lớn, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu.

          Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải quyết liệt thực hiện các giải pháp và có chế tài mạnh mẽ để gắn trách nhiệm, thẩm quyền đối với từng bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

dichvucongquocgia

DỊch vụ công hòa bình

Văn bản mới ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng


Luật Thanh niên số 57/2020/QH14


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điêu


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luậtsokehoach

bokehoach

banner

lykgy